Konsultativni sastanak na temu “Standardi javnog konsultovanja”

Poludnevni konsultativni sastanak na temu “Standardi javnog konsultovanja” za visoki rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar, održan je 28. oktobra 2016. godine u organizaciji Uprave za kadrove i Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, a uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori“.

Na konsultativnom sastanku je učestvovao 31 predstavnik visoko rukovodnog i ekspertsko rukovodnog kadra, a cilj je bio da se upoznaju sa konceptom, koristima uključivanja javnosti u procesu izrade propisa i oblicima uključivanja, evropskim standardima i primjerima dobre prakse, te redosljedu ključnih koraka u procesu konsultovanja.

Na treningu za službenike zadužene za izradu propisa i sprovođenje javnih konsultacija i savjetnike za odnose sa javnošću/pr službenike, saopšteno je da je ova materija regulisana Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbom o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona koje se primjenjuju ali selektivno. Ocijenjeno je da konsultovanje javnosti nije samo vezano za dobijanje mišljenja tokom izrade nekog zakona ili strategije, već predstavlja mnogo kompleksniji proces u kojem je važno prepoznati prave zainteresovane strane, obezbijediti adekvatne mehanizme konsultovanja, omogućiti svim učesnicima konsultovanja ravnopravno učešće, uključiti i formalno predstavnike zainteresovanih strana u proces izrade propisa, te osigurati kvalitetnu i na vrijeme dostavljenu povratnu informaciju učesnicima o “sudbini” njihovih prijedloga.

U vezi sa ovim bilo je interesantno čuti par primjera iz prakse učesnika koji su pokazali da su se i u periodu prije donošenja uredbi, u nekim ministarstvima procesi konsultovanja zainteresovane javnosti kvalitetno sprovodili, gotovo identično sa prezentovanim međunarodnim i evropskim standardima javnog konsultovanja,

Zbog specifičnosti pozicije visoko rukovodnog i ekspertsko rukovodnog kadra, istaknuto je da je važno da ova kategorija shvati/razumije suštinu konsultovanja javnosti jer se sa najvišeg nivoa uspostavlja praksa rada i djelovanja u sistemu, i tako neposredno i posredno utiče na sve strukture u upravi.

Posebno je naglašeno da je dobro sproveden konsultativni proces od nemjerljivog značaja za izgradnju povjerenja u institucije, da je to dug proces koji zahtijeva veliku posvećenost i razumijevanje, te da se može ostvariti samo kada se sve strukture u državnoj upravi, povežu, razmjenjuju informacije i iskustva i uključe zainteresovanu javnost u konsultovanje u procesima pripreme zakona, podzakonskih i drugih akata javnih politika.

Konsultativni sastanak su vodili gospodin Igor Vidačak, rukovodilac projekta Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju Vlade i civilnog društva i gospođa Ana Novaković angažovana na ovom projektu kao lokalni ekspert za treninge za državne službenike o standardima javnog konsultovanja u pripremi zakona.

Ostavi komentar