UNESCO konkurs za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je osmi konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD"). Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, u skladu sa kojom je Fond i osnovan.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od strane IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrška preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Nepodobne aplikacije

- Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija;
- Očuvanje nematerijalne kulturne baštine (zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine);
- Očuvanje materijalne kulturne baštine (zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu);
- Projekti koji imaju za cilj prebijanje manjka, otplatu duga ili plaćanje kamate;
- Projekti održavanja tekućih aktivnosti sa pratećim troškovima;
- Finansiranje trajnih radnih prostorij i / ili opreme, fizička konstrukcija ili isključivo obnova objekata;
- Projekti koji se fokusiraju na umjetničko obrazovanje, uključujući jačanje umjetničkih vještina u osnovnim i srednjim školama;
- Projekti koji se fokusiraju na kulturni turizam;
- Stipendije ili dotacije za lične potrebe

Kako se prijaviti?

Aplikacije se ispunjavaju na online aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku.

Svi zahtjevi moraju biti dostavljeni putem online aplikacione platforme i stoga aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila neće biti prihvaćene.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata Crnogorskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO je 14.april 2017.godine, dok je 15. maj 2017. godine krajnji rok za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencij, od strane nacionalnih komisija.

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon predselekcije, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

Uspješni podnosioci zahtjeva biće obaviješteni u decembru 2017. godine, dok bi implementacija odobrenih projekata trebalo da počne u martu 2018. godine.

Uputstva za podnošenje zahtjeva i dodatna pojašnjenja o konkursu, možete naći ovdje.

Ostavi komentar