Problem trgovine ljudima

NVO ,,Centar kreativnih vještina,, danas je u Bijelom Polju u press sali hotela Bijela Rada u okviru realizacije projekta “Od opasnosti do sigurnosti – put za osnazivanje zrtava trgovine ljudima” koji je podrzan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, organizovao okrugli sto pod nazivom “PROBLEM TRGOVINE LJUDIMA”.

Cilj projekta jeste sprovođenje kampanja usmjerenih na jačanje nivoa svijesti javnosti u odnosu na potencijalne korisnike usluga žrtava kao i kampanja namijenjenih široj javnosti i ciljanoj javnosti sa željom jačanja svijesti i otpornosti u odnosu na fenomen trgovine ljudima, bezbjedno korišćenje internet komunikacija i društvenih mreža, kroz projekat će snažnije uticati na postizanje bolje informisanosti i preventivno će se djelovati kako bi se spriječila sama trgovina ljudima.

Realizacijom okruglog stola smo dali simbolican smo doprinos prevenciji trgovine ljudima, fenomenu koji danas predstavlja globalni problem a posebno problem Crne Gore koja je uglavnom država tranzita, a u manjem obimu zemlja porijekla i krajnje destinacije žrtava trgovine ljudima.

Projektne aktivnosti ćemo i dalje nastaviti planiranom dinamikom u cilju jačanja nivoa svijesti opšte populacije sa akcentom na djecu i mlade.

Ostavi komentar