Javni poziv NVO za predlaganje kandidata

Ministarstvo unutrasnjih poslova juce je uputilo poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara

Nevladine organizacije će u Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara (u daljem tekstu: Komisija), imati jednog predstavnika.

Pravo predlaganja jednog kandidata za člana Komisije imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
- ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Komisije;
- ako je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Komisije;
- ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Komisije, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Komisije;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat za člana Komisije može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Komisije;
- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju:
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Komisije;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja pomenutog poziva.

Predlaganje kandidata za člana Komisije, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar sv. Petra Cetinjskog 22, Podgorica, sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara ”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Ministar unutrašnjih poslova će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Komisije, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog za članove Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ostavi komentar