Očišćen dio rečnog korita rijeke Lim

U okviru projekta „Upravljanje otpadom – mladi kao čuvari životne sredine“ koji je podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, očisitli smo dio rečnog korita rijeke Lim na dionici Ribarevine kod Bijelog Polja i tom prilikom prikupili vecu količinu otpada koji se nalazio na obali rijeke.

Ovom akcijom želimo da damo svoj doprinos u vidu čuvanja naših rijeka kako ih ne bi zagadjivali, već da nam svima budu na korist kao značajan resurs a i kao jak turistički potencijal u buducnosti.

Slaba briga o rijekama je evidentna na svakom koraku, što je za svaku osudu i trebamo svi da se angažujemo na svim nivoima u državi da se podigne svijest o zaštiti naših rijeka posebno od POPS hemikalija.

Dugotrajna organska zagađujuća jedinjenja ili perzistentni organski polutanti (POPs, skr.) su toksična po ljude i ostali živi svijet. Putem lanaca ishrane dospijevaju u žive organizme gdje se deponuju u masnim tkivima živih organizama viših nivoa lanca ishrane (ribe, ptice grabljivice, sisari i ljudi) u koncentraciji mnogo puta višoj od dozvoljene.

 

Ostavi komentar