Romi česte žrtve trgovine ljudima

Danas je u restoranu “Zavičaj” realizovana edukativna radionica sa pripadnicima RE populacije sa ciljem osnaživanja rizičnih grupa za uključivanje u obavezan obrazovni sistem, a posebno djece romske i egipćanske populacije i upoznavanje istih o rizicima seksualne i ekonomske eksploatacije.

Faktori koji dovode do toga da su pripadnici RE populacije žrtve trgovine ljudima su isti i obuhvataju nekoliko oblika diskriminacije. Siromaštvo i socijalna isključenost koje za posledicu imaju nisku stopu obrazovanja, zatim visoka stopa nezaposlenosti, porodično nasilje, odrastanje na socijalnoj pomoći i zavisnost od psihoaktivnih supstanci.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma” koji je podržan od strane Ministartva ljudskih i manjinskih prava a sprovodi se u partnerstvu sa NVO “Šansa” i NVO “Za nase dobro”.

Ostavi komentar