Javna uprava po mjeri gradjana

Razvoj elektronske uprave u Crnoj Gori podrazumijeva transformaciju poslovanja, ne samo poslovnih procesa u kojima se ostvaruje interakcija sa građanima i privrednim subjektima, već i unutrašnju transformaciju procesa unutar javne uprave, odnosno međusobne komunikacije i koordinacije unutar svih organa javne uprave.

Kada tome dodamo procese usklađivanja sa praksom EU, kao i druge međunarodne standarde iz ove oblasti, jasno je da proces stvaranja moderne i održive e-uprave u Crnoj Gori iziskuje stalne promjene i napredak.

Da bi koncept e-uprave na lokalnom nivou mogao pruziti ono sto se od njega ocekuje, pored digitalizacije dokumenata i procedura jeste i stvaranje ljudskih kapaciteta.

Sa stanovišta građana, reforma treba da unaprijedi način postupanja administracije. Ako građani doživljavaju upravu kao udaljenu ili nedelotvornu, njihovo povjerenje u nju se smanjuje.

Javna uprava i reforme u ovoj oblasti suočavaju se sa mnogim izazovima, koji se ogledaju uglavnom u nedostatku kapaciteta.

Pozitivne promjene u zakonodavstvu i usvajanje progresivnih strateških dokumenata ne znače nužno progres i u praksi, naročito ako građani nisu upoznati sa ključnim novinama i obavezama organa uprave.

Nepostojanje konsultacija sa građanima prilikom odlučivanja i kreiranja politika za posledicu može imati ne samo to da odluke koje se donose nisu najcelishodnije, nego one mogu biti i diskriminatorne i isključivati pristup uslugama, posebno za ugrožene grupe.

Otvorena javna uprava je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta ,,Jačanje uloge mjesnih zajednica u procesu otvorenosti javne uprave“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa

Ostavi komentar