Pocetkom tekuce godine krenuli smo sa pružanjem pomoći starijim licima u kući, posebno osobama koja imaju određene potrebe za time i koje se nalaze u stanju socijalne potrebe ili uglavnom žive same i potrebna im je njega i dodatna pažnja.

Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost. Romaska i egipćanska populacija je uglavnom isključena iz formalnih oblika zapošljavanja, dok se najveći broj lica bavi onim zanimanjima u kojima se ne traži profesionalna stručnost.

Juče je u Plavu održano predavanje na temu „Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“ sa ciljem da se prisutni bolje upoznaju sa ovim fenomenom ali i da bi stekli korisno znanje o pomenutoj temi kroz institucionalni i zakonodavni okvir i adekvatnije pruzili zdravstvenu zastitu zrtvi trgovine ljudima.

NVO “Glasnici nade“ u saradnji sa nasom organizacijom, danas je blizini OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Radomir Mitrović“ u Beranama, postavila vise tabli sa natpisom „Djaci vas mole – usporite pored škole“ sa ciljem da preventivno djelujemo na bezbjednost svih ucesnika u saobracaju.

Danas je u Bijelom Polju održan trening za predstavnike civilnog sektora pod nazivom ,,Mehanizmi učešća u procesu donošenja odluka“, sa ciljem da se identifikuju najvažniji izazovi u javnoj upravi i definiše uloga civilnog sektora u procesu reforme javne uprave.