Upravna inspekcija

Opste informacije:

Upravna inspekcija je organizaciona jedinica Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ministarstva unutrašnjih poslova i vrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i preduzimanja upravnih i drugih mjera i radnji, u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obazbijedi pravilna primjena propisa.

Ko su subjekti inspekcijskog nadzora?

Subjekti inspekcijskog nadzora su :

  • državni organi
  • sudovi
  • organi lokalne uprave
  • preduzeća, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja.

Kako se obratiti upravnoj inspekciji?

Upravnoj inspekciji se možete obratiti podnošnjem inicijative za pokretanje postupka inspekcjskog nadzora.

Ko može podnijeti inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora?

Svako može podnijeti inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora predajom inicijative na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koja se nalazi u zgradi Ministarstva unutrašnjih oslova, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, svakog radnog dana, u intervalu od 09:00 do 15:00h.

Kada se podnosi inicijativa?

Inicijativu možete podnijeti ukoliko smatrate da subjekat inspekcijskog nadzora, po vašem zahtjevu (kojim je pokrenut upravni postupak), nije postupio ili ne postupa blagovremeno, efikasno ili ažurno, kao i ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno ili ugroženo neko pravo po osnovu rada, ako ste državni službenik ili namještenik, ili lokalni službenik ili namještenik.

Nadležnosti Upravne inspekcije

Upravna inspekcija vrši nadzor nad primjenom odredbi zakona i drugih propisa:

  • o upravnom postupku i kancelarijskom poslovanju, a posebno u odnosu na efikasnost i ažurnost u rješavanju upravnih stvari, postupanje u skladu sa pravilima postupka, pružanje pravne pomoći, troškove upravnog postupka, pravila vršenja kancelarijskog poslovanja i vođenje propisanih evidencija;
  • o državnim službenicima i namještenicima koji se odnose na postupak popune radnih mjesta u državnim organima, postupak ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika i postupak napredovanja, odnosno raspoređivanja, blagovremenost donošenja i dostavljanja pojedinačnih akata, pravilnost i blagovremenost dostavljanja podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju i vođenje zbirke dokumenata u vezi sa kadrovskom evidencijom, postupak sprovođenja reorganizacije i druga pitanja u vezi sa pravima i obavezama državnih službenika i namještenika, isključujući zarade i naknade državnih službenika i namještenika;
  • o javnosti i transparentnosti rada i slobodan pristup informacijama, isključujući inspekcijski nadzor nad sačinjavanjem i ažuriranjem vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama.

Inspekcijki nadzor vrši se u državnim organima, sudovima, organima lokalne uprave, preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja.

Gdje se nalazi upravna inspekcija?

Upravna inspekcija se nalazi na adresi Meše Selimovića, br.4, pri čemu sve informacije o radu i nadležnosti upravne inspekcije i upravnih inspektora, možete dobiti kontaktom na broj telefona – 020/245-679.

Glavna upravna inspektorka zove se Dragica Andjelic i mozete je kontaktirati i putem maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.