Komunalna policija

Opste informacije:

Komunalna policija obrazuje se u gradovima kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu gradske uprave. Njena svrha, poslovi i osnove unutrašnjeg uredjenja propisani su posebnim zakonom – Zakonom o komunalnoj policiji, koji je Skupština Crne Gore donijela u decembru 2014. godine. Istim zakonom propisana su ovlašćenja komunalnih policajaca, kontrola primjene tih ovlašćenja, glavni elementi njihovog položaja i njihova zaštita.

Poslovi Komunalane policije:

Poslovi komunalne policije definisani su Zakonom o komunalnoj policiji i razvrstani su u šest grupa:

  • održavanje komunalnog i drugog zakonom uredjenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
  • vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
  • ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
  • zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
  • podrška sprovonenju propisa kojima se obezbenuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (tj. održavanje gradskog reda);
  • preduzimanje hitnih mera i učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije.

Kako podnijeti prijavu?

Prijavu komunalnoj policiji možeš da podneseš telefon, pismenim putem, elektronskom poštom, ili jednostavno zaustaviš komunalnog policajca na ulici o cemu on sacinjava službenu zabiljesku. Ukoliko si se odlučio za pismenu prijavu, možeš je doneti lično u sedište komunalne policije, ili je poslati poštom.

Sadržaj prijave

Ne postoji nikakav formular za podnošenje prijava komunalnoj policiji. Naravno, daćeš sve informacije koje imaš: šta i gdje se dogodilo, ime i prezime osobe koju prijavljuješ i njene druge podatke koje znaš, kao i sve ostalo što bi moglo da pomogne Komunalnoj policiji da efikasno obavi svoj zadatak. Svoje podatke nisi dužan da ostaviš, ali bez toga policija neće moći da te obavesti o ishodu tvoje prijave.

Šta dalje radi komunalna policija?

Komunalna policija ima obavezu da reaguje na svaku prijavu, pa i na anonimnu. Ne postoji, međutim, rok u kom mora da izađe na teren – to zavisi od slučaja. Ako je nešto hitno (na primer, prijavio si da se prevrnula cisterna sa sumpornom kiselinom), odmah će poslati patrolu na lice mesta.

Ukoliko stvar nije hitna (na primer, neko je fasadu tvoje zgrade naružio grafitima), brzina njene rekacije zavisiće od konkretnih okolnosti: ako nema slobodnih policajaca u tom trenutku, ispitaće problem čim prva patrola završi svoj posao, a ukoliko si slučaj prijavio uveče, velika je verovatnoća da će sačekati sledeći dan.

Obaveštavanje o ishodu

Komunalna policija mora da te izvijesti šta je učinila da riješi slučaj koji si prijavio, samo ako ti to izričito zatražiš. Najbolje je da to učiniš već prilikom podnošenja prijave. U tom slučaju, policajci će te o ishodu intervencije izvijestiti u pismenoj formi.

Pravna regulativa:

Zakon o Komunalnoj policiji