Pritužba na rad policije

Osnovne informacije:

Pritužbu na rad Uprave policije, može podnijeti fizičko, odnosno pravno lice kad smatra da mu je policijski službenik u vršenju policijskih poslova povrijedio neko njegovo pravo ili nanio štetu.

Kome se i kako pritužba podnosi?

Pritužba se može podnijeti usmeno, u pisanom ili elektronskom obliku a dostavlja se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova od prijema, rukovodiocu organizacione jedinice Uprave policije u kojoj je zaposlen policijski službenik na čiji rad se pritužba odnosi (nadležni rukovodilac). Ukoliko pritužba nije potpisana (anonimna), po takvoj pritužbi se neće postupati, osim u slučaju da sadrži navode o nezakonitoj radnji policijskog službenika u kojoj se iznose sumnje na postojanje krivičnog djela.

Sta se dalje desava sa Vasom prituzbom?

Nadležni rukovodilac, pritužbu dalje prosljeđuje neposrednom rukovodiocu policijskog službenika na čiji rad se pritužba odnosi. Takodje, nadležni rukovodilac dužan je da, bez odlaganja, prituzbu proslijedi organizacionoj jedinici Uprave policije nadležnoj za poslove kriminaliteta, i o tome obavijesti direktora Policije i ministra unutrašnjih poslova.

Neposredni rukovodilac, odnosno lice koje on ovlasti organizuje i rukovodi postupkom provjere i utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa pritužbom. Ako je pritužba nepotpuna ili nerazumljiva, neposredni rukovodilac dužan je da podnosiocu pritužbe ukaže na nedostatke i zahtijeva da te nedostatke otkloni u roku od tri dana. Ako podnosilac pritužbe ne postupi po zahtjevu u roku koji mu je naznacen, neposredni rukovodilac će, u odgovoru na pritužbu, navesti da zbog toga nije u mogućnosti da postupi po pritužbi.

Neposredni rukovodilac, odnosno lice koje on ovlasti, pisanim pozivom ili na drugi pogodan način, poziva policijskog službenika na čiji rad se pritužba odnosi i podnosioca pritužbe, da se izjasne o pritužbi davanjem izjave. Prilikom pozivanja podnosioca pritužbe, neposredni rukovodilac će voditi računa da, od dana pozivanja do dana davanja izjave, ostane najmanje tri dana.

Utvrđivanja činjeničnog stanja:

Neposredni rukovodilac, odnosno lice koje on ovlasti dužan je da:

  • pregleda spise predmeta pritužbe sa svim prilozima i dokumentima;
  • obavi razgovor i uzme izjave od podnosioca pritužbe, policijskog službenika na čiji rad se pritužba odnosi, drugih policijskih službenika i lica, koja su bila učesnici ili svjedoci događaja, kao i da ih, po potrebi, suoči;
  • pribavi informacije i mišljenja organizacionih jedinica Policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, u čijoj nadležnosti su pitanja koja su predmet pritužbe;
  • zahtijeva uvid u video i audio zapise u vezi sa pritužbom, ukoliko ih ima;
  • izvodi i druge potrebne dokaze.

Odgovor na prituzbu

Ukoliko se u toku postupku provjere i utvrđenog činjeničnog stanja u vezi sa pritužbom utvrdi da su navodi iz pritužbe neosnovani, podnosilac pritužbe se o tome obavještava u odgovoru na pritužbu.

Kad se nakon okončanog postupka provjere i utvrđenog činjeničnog stanja u vezi sa pritužbom utvrdi da postoje elementi za vršenje unutrašnje kontrole rada Policije, nadležni rukovodilac će pritužbu proslijediti organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnoj za unutrašnju kontrolu rada Policije, o čemu će, u odgovoru na pritužbu, obavijestiti podnosioca pritužbe.

Ukoliko utvrđeno činjenično stanje ukazuje da je policijski službenik na čiji rad se pritužba odnosi učinio povredu službene dužnosti, prekršaj ili krivično djelo, neposredni rukovodilac, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzima potrebne mjere za utvrđivanje odgovarajuće odgovornosti. O preduzetim mjerama, podnosilac pritužbe obavještava se u odgovoru na pritužbu. Odgovor na pritužbu podnosiocu pritužbe dostavlja nadležni rukovodilac, u pisanoj formi.

Pravna regulativa:

Pravilnik o nacinu postupanja po prituzbama na rad policije