Zaštitnik prava pacjenata

Opste informacije:

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu – zaštitniku prava pacijenata.

Rad zaštinika prava pacijenata regulisan je Zakonom o pravima pacijenata koji je usvojen 2010. godine. U skladu sa Zakonom pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Kako se podnosi prigovor?

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku. Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora. Obrazac prigovora možete skinuti ovdje.

Prava pacijenata:

Pacijentima se obezbeđuju pravo na:

 1. slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije;
 2. na informisanje i obavještavanje;
 3. na samoodlučivanje (slobodan izbor);
 4. uvid u medicinsku dokumentaciju;
 5. pravo da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja;
 6. na drugo stručno mišljenje;
 7. privatnosti i poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta;
 8. na blagovremenu zdravstvenu zaštitu;
 9. pravo na prigovor;
 10. na naknadu štete;
 11. na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

Napomena:

 • Anonimni prigovori,( izuzev opšteg informisanja osiguranika), se ne evidentiraju;
 • Prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice;
 • Odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od tri dana;
 • Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosiZaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savjet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava;
 • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem Ministarstvu zdravlja Crne Gore.

Pravna regulativa:

Zakon o pravima pacijenata