Problemi mladih prilikom pokretanja biznisa

U toku novembra mjeseca tekuće godine, NVO Centar kreativnih vještina u partnerstvu sa NVO Sansa je na teritoriji više opština na sjeveru Crne Gore sprovela istraživanje „Analiza stavova i mišljenja mladih o problemima prilikom pokretanja sopstvenog biznisa “.

U ovom istraživanju, svoje mišljenje o pokretanju sopstvenog biznisa, problemima sa kojima se susreću kao i društveno odgovornom poslovanju dalo je 500 ispitanika. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ,,Mladi u svijetu biznisa,, koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih.

Prema rezultatima istraživanja, najveći broj ispitanika 80,62% ima želju za pokretanjem sopstvenog biznisa. Međutim, kao razlog za nepokretanje sopstvenog biznisa čak polovina ispitanika navodi da su jedan od glavnih problema nedovoljna finansijska sredstava, dok 28% ukazuje na neophodnost boljeg rada državnog sistema. Duga procedura registracije i preveliki porezi neprestano se navode kao ključni faktor koji mlade, demotiviše da zakorače u svijet preduzetništva.

Veći broj ispitanika, čak njih 72 odsto se uglavnom slaže sa konstatacijom da je privatni biznis uspješniji od poslovanja u drugim oblicima svojina, ali da još uvijek ne znaju prave poslovne mogućnosti privatnih preduzeća što ukazuje na potrebu da se u Crnoj Gori promovišu uspješni preduzetnici i na taj način promjene određeni stereotipi koji postoje u vezi sa preduzetništvom i upravljanjem sopstvenim preduzećem.

Jedan od ključnih ciljeva istraživanja bio je ispitati upućenost mladih ljudi u oblast preduzetništva odnosno da li postoji dovoljan broj neophodnih informacija o toj oblasti. Rezultati ukazuju da su mladi malo informisani o preduzetništvu (62%), dok je samo 17% ispitanika izjavilo da su upućeni u preduzetničke programe.

Na pitanje da li mladi posjeduju dovoljno preduzetničkih vještina, 51 odsto njih navodi da mladi nemaju vještine neophodne za razvoj preduzetništva, što ukazuje na neophodnost da se, u sklopu promovisanja razvoja koncepta preduzetništva insistira na razvijanju preduzetničkih vještina.

Oko 60 odsto mladih smatra da u Crnoj Gori trenutno ne postoji odgovarajući ambijent koji stimuliše mlade za pokretanje sopstvenog biznisa kao i da bi napustili svoju zemlju ako bi im se ukazala bolja poslovna prilika.

 

Ostavi komentar