Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Opste informacije:

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman) je nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da štiti i unapređuje ljudska prava i slobode, kada su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem oragana javne vlasti. Pored ove funkcije Zaštitnik ima i daleko širu misiju, a to je stvaranje svijesti o potrebi vladavine prava; o potpunoj i dosljednoj zaštiti sloboda i prava građana i, uopšte, stvaranja pravne sigurnosti građana; zakonitog i nepristrasnog rada svih državnih organa, pred kojima građani ostvaruju svoja prava, slobode, obaveze i pravne interese.

Ljudskim pravima se smatraju ne samo prava garantovana Ustavom i zakonima, već i prava garantovana ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ustanovljena je posebnim Zakonom, koji je donijela Skupština Crne Gore, 10. jula 2003. godine. Zaštitnik vrši svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona i u svom radu se pridržava načela pravde i pravičnosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore zove se Šućko BakovićPomoć koju vam pruža Zaštitnik je BESPLATNA.

U kom slučaju se možete obratiti Zaštitniku?

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda možete se obratiti kada su Vaša prava i slobode povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem:

 1. državnog organa (suda, Vlade, ministarstva, uprave, agencije);
 2. organa lokalne samouprave (opštinskog organa) ;
 3. javne službe i drugog nosioca javnih ovlašćenja (zdravstvene i obrazovne ustanove, javnog preduzeca i drugog pravnog lica koje vrši javna ovlašćenja).

Zaštitnik će preduzeti određene mjere u slučajevima kada su vaša prava povrijeđena zbog:

 • pogrešne primjene zakona ili drugog propisa;
 • povrede upravnog postupka;
 • nepostupanja po Vašim zahtjevima;
 • uskraćivanja traženih informacije;
 • neizvršavanja donijetih odluka;
 • pogrešno utvr đenog činjeničnog stanja;
 • neopravdano dugog vođenja postupka.

Koja su ovlašćenja Zaštitnika u odnosu na rad sudova?

Zaštitnik nema ovlašćenja u odnosu na rad sudova, osim u slučajevima:

 • neopravdanog odugovlačenja sudskog postupka;
 • zloupotrebe procesnih ovlašćenja (uskraćivanje procesnih prava, neblagovremenog dostavljanja sudskih akata);
 • neizvršavanja sudskih odluka.

Kako se možete obratiti Zaštitniku?

Ukoliko smatrate da su Vam povrijeđena ljudska prava i slobode možete podnijeti pritužbu Zaštitniku (preuzmi obrazac). Zaštitniku se možete obratiti i preko odgovarajućeg udruženja, odnosno organizacije, kao i preko poslanika .

U Vaše ime pritužbu može podnijeti i drugo lice. U tim slučajevima to lice mora imati Vašu pismenu saglasnost.

Kancelariju Zaštitnika možete kontaktirati telefonom, pismeno ili neposrednim dolaskom, svakim radnim danom. Ukoliko želite da razgovarate llično sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda ili njegovim zamjenicima potrebno je da se prethodno najavite telefonom: 020/225-395; 241-642, radi zakazivanja termina razgovora. Poželjno je da sa sobom donesete dokumentaciju koja se odnosi na Vaš problem.

Postupak pred Zaštitnikom je povjerljiv i niko ko podnese pritužbu ili učestvuje na bilo koji način u postupku koji sprovodi Zaštitnik ne može zbog toga biti pozvan na odgovornost niti se, po tom osnovu, dovesti u nepovoljan položaj.

Pritužba se mora podnijeti Zaštitniku u roku od jedne godine od dana učinjenje povrede odnosno od dana saznanja o povredi. Izuzetno, Zaštitnik može postupati i po isteku ovog roka, ako ocijeni da je slučaj od opšteg značaja.

Zaštitnik postupa i po sopstvenoj inicijativi kada dođe do pouzdanih informacija da su aktom, radnjom ili nepostupanjem organa javne vlasti povrijeđena ljudska prava i slobode, za šta je potrebna saglasnost oštećenog.

Kako Zaštitinik postupa po vašoj pritužbi?

Ukoliko Zaštitnik ocijeni da Vaša pritužba ispunjava uslove za postupanje, o tome će obavijestiti Vas i organ na koji se pritužba odnosi.

Organa je dužan da se izjasni o navodima pritužbe u roku koji mu odredi Zaštitnik.

Ukoliko Zaštitnik to zahtijeva, organ je dužan da mu omogući pristup svim informacijama, bez obzira na nivo tajnosti, kao i slobodan pristup svim prostorijama.

Zaštitnik može pozvati radi ispitivanja svako lice, kao stručnjaka ili svjedoka, koje posjeduje odgovarajuća znanja odnosno informacije o navodima iz pritužbe.

Zaštitnik može tražiti od podnosioca pritužbe da, prije njegovog postupanja po pritužbi, iscrpi druga pravna sredstva za otklanjanje povrede na koju podnosilac pritužbe ukazuje, ukoliko smatra da je to efikasnije.

Kako se lice lišeno slobode može obratiti Zaštitniku?

Lice lišeno slobodeima pravo da podnesete pritužbu u zapečaćenoj koverti, koju zatvorska uprava ne smije otvarati. Takva pritužba će odmah biti proslijeđena Zaštitniku, a na isti način će biti dostavljen i svaki odgovor Zaštitnika. Lice lišeno slobode ima pravo na povjerljiv razgovor sa Zaštitnikom.

Šta radi Zaštitnik kad ustanovi da je došlo do povrede prava?

Kada utvrdi da je došlo do povrede Vaših prava Zaštitnik sačinjava konačno mišljenje i upućuje preporuku organu šta treba da preduzme da bi se utvrđena povreda otklonila. On utvrđuje i rok za postupanje po njegovoj preporuci.

Organ je dužan da pismeno informiše Zaštitnika o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke.

Ukoliko organ ne postupi po preporuci, Zaštitnik o tome može obavijestiti: neposredno viši organ, Skupštinu Crne Gore, i što je možda još važnije, javnost.

Kada Zaštitnik neće postupati po pritužbi?

 • Ako je pritužba anonimna;
 • Ako se odnosi na povrede učinjene prije stupanja na snagu Zakona o Zaštitniku ( 18 jul 2003 );
 • Ako je podnijeta po isteku propisanog roka, izuzev kada Zaštitnik ocijeni da je slučaj značajan;
 • Ako ne sadrži potrebne podatke, a podnosilac je u ostavljenom roku ne dopuni;
 • Ako je pritužba ponovljena, a nijesu podnijeti novi dokazi;
 • Ako se radi o očiglednoj zloupotrebi prava na podnošenje pritužbe.

Zaštitnik će Vas obavijestiti o razlozima za nepostupanje po Vašoj pritužbi i, eventualno, ukazati Vam na mogućnost zaštite Vaših prava pred drugim organom.

Važne napomene:

Pritužba se, po pravilu, podnosi u pisanoj formi, na obrascu Zaštitnika/ce ili u obliku podneska koji je razumljiv i sadrži potrebne podatke propisane zakonom. Adresa na kojoj se salje prizužba:

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Ul. Svetlane Kane Radević 3

81000 PODGORICA

Kontakt:

Tel: 020/225-395;
Fax: 020/241-642
Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
Web adresa: www.ombudsman.co.me

Pravna regulativa:

Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore